Kasutustingimused


1. Üldised tingimused

1.1. Antud tingimused käsitlevad Pesa OÜ (edaspidi Teenusepakkuja) renditava ruumi Pesa Fotostuudio (edaspidi Fotostuudio) rendile andmise kasutamise tingimusi. Kui fotostuudio kasutada sooviv isik (edaspidi Kasutaja) broneerib omale aja fotostuudio rentimiseks, nõustub Kasutaja Teenusepakkuja tingimustega ja kohustub neid järgima.
1.2. Fotostuudio eesmärk on pakkuda Kasutajale töökeskkonda fotosessioonide läbiviimiseks.
1.3. Fotostuudio aadress on Laki 16, Tallinn 10621, telefon 56216018, e-post: pesafotostuudio@gmail.com.
1.4. Teenuse kirjeldus ja hinnad on kättesaadavad veebileheküljel www.pesafotostuudio.ee

2. Broneerimine ja tasumine

2.1. Fotostuudiot saab broneerida kõigil nädalapäevadel E-P vastavalt kehtestatud hinnakirjale.
2.2. Fotostuudio broneerimiseks tuleb broneerimiskalendris valida sobiv kuupäev ja kellaajad. Kinnitus saadetakse Teile meilile.
2.3. Broneerimistasu makstakse 100% ulatuses ning peab olema laekunud Meile hiljemalt 3 ööpäeva jooksul Teenusepakkuja arveldusarvele, vastasel juhul kaotab kokkulepe kehtivuse ja broneeritud aeg on jälle saadaval.

3. Tühistamine ja muutmine

3.1. Kui Kasutaja soovib broneeritud aega tühistada või muuta, siis teavitab ta Teenusepakkujat vähemalt 1 ööpäev ette. Teenusepakkuja annab võimaluse Kasutajale valida uus kuupäev ja kellaaeg, mis realiseeritakse 1 aasta jooksul.
3.2. Teenusepakkuja ei ole kohustatud broneeringutasu kasutajale tagastama!
3.3. Kasutaja on kohustatud broneeringu kuupäeva või ajalise kestvuse muutumisest teavitama Teenusepakkujat kirjalikult e-maili teel.

4.Üleandmine

4.1. Kui Teenusepakkuja annab Fotostuudio Kasutajale üle, siis nõustub Kasutaja automaatselt Teenusepakkuja kasutajatingimustega. Osapooled peavad veenduma Fotostuudio korrasolekus ning Kasutaja annab omapoolse nõusoleku vastavate tingimuste täitmiseks.
4.2. Kasutajale antakse lisaks Fotostuudio ruumile rendiajaks kasutada veel:
1) Võtmed
2) Uksekaart
4.3. Rendiaja lõppedes on Kasutaja kohustatud need Fotostuudio esindajale tagastama.

5. Koristamine

5.1. Kasutaja on kohustatud Fotostuudio kasutuse lõppedes andma ruumid üle elementaarses korras (st. Mööbel, tehnika ja muu inventar selleks ettenähtud kohas, praht prügikottides).
5.2. Fotostuudio elementaarse korra mittetäitmisel võib Kasutajat ees oodata lisatasu koristuse eest 10.- eurot.

6. Vara hävimine

6.1. Kasutaja vastutab tema käsutusse antud Fotostuudio vara eest, väldib selle hävimist tema enda või kellegi kolmanda süü läbi.
6.2. Vara või ruumi kahjustamisel tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kohustub Kasutaja kahju hüvitama vastavalt seadusele. Süüdlase mitteselgumisel vastutab Kasutaja.
6.3. Kasutaja on kohustatud teavitama Teenusepakkujat kõikidest muudatustest, lisasoovidest jms.

7. Kodukord

7.1. Kasutaja kohustub tagama heakorra nii Fotostuudios sees kui ka välisterritooriumil!
7.2. Suitsetamine on stuudioruumis keelatud ja on lubatud vaid selleks ettenähtud kohas.
7.3. Tulekahju märkamisel või häirekellade käivitumisel tuleb koheselt suunduda evakuatsiooniteed mööda lähima väljapääsu poole. Tulekahjust tuleb viivitamatult teatada päästeametile (tel 112), seejärel stuudio omanikule tel. +372 56216018. Põhjuseta tulekahju signalisatsiooni käivitamisel maksab fotostuudio Kasutaja leppetrahvi 64.- eurot.
7.4. Fotostuudios viibimine välisjalanõudes on rangelt keelatud. Välisjalanõud ja üleriided tuleb asetada ettenähtud kohta. Soovitavalt võtta kaasa vahetusjalanõud.
7.5. Kodu- ja lemmikloomade toomine on lubatud vaid juhul, kui Kasutaja suudab neid ohjata, tagades heakorra ja vara puutumatuse loomade poolt. Lisaks peab Kasutaja Teenusepakkujat sellest eelnevalt teavitama.

8. Lõppsätted

8.1. Teenusepakkujal on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust sellest Kasutajat kirjalikult teavitada. Teenusepakkuja annab vastava info Kasutajale Teenusepakkuja kodulehel www.pesafotostuudio.ee. Tingimuste muudatused hakkavad kehtima 30 päeva pärast uute Tingimuste avaldamist Fotostuudios ja Teenusepakkuja kodulehel www.pesafotostuudio.ee. Kui Kasutaja ei teata enne uute tingimuste jõustumist Teenusepakkujale oma Fotostuudio kasutamise keeldumise soovist, loetakse uued tingimused Kasutaja poolt aktsepteerituks.
8.2. Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimise teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda kohtusse Eesti Vabariigi seadustega määratletud korras.